Birds - rickysphotography

Pochard

RSPB Rainham Marshes - Taken 28/01/2019